معرفی

مشخصات فردی

هاشم امین پناه

نام - نام خانوادگی : هاشم   امین پناه

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زراعت

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

هاشم امین پناه
هاشم امین پناه

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^