کنفرانس ها

بین المللی :

Aminpanah, H. and Sorooshzadeh, A. 2007. ., Bangkok, Thailand 2002, Salinity environment affect on germinability of rice seeds treated with calcium nitrate., The 2nd International Conference on Rice for the Future,,داخلی :

صیادی غ.، امین پناه ه.، شریفی پ. ., دوم الي چهارم شهريور1392، کرج، ايران., تأثیر مقادیر کود نیتروژن و مصرف کود زیستی بر رقابت بین برنج و علف¬های¬هرز., پنجمين کنگره ملي علف¬هاي هرز ايران،,

ترکاشوند، ب.، یعقوبی، ب.، امین پناه، ه. ., دوم الي چهارم شهريور1392، کرج، ايران., بررسی کارایی برخی علف¬کش¬های سولفونیل اوره در کنترل شیمیایی گوشاب (potamogeton nodusus)., پنجمين کنگره ملي علف¬هاي هرز ايران،,

صیادی غ.، امین پناه ه.، شریفی پ. ., اثر کود زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی., پانزدهمين همايش ملي برنج، 1-2 اسفند1391، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري.,

صیادی غ.، امین پناه ه.، شریفی پ., 1-2 اسفند1391.، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري., بررسی تأثیر مدیریت مصرف کود نیتروژن و روش¬های کنترل بر رقابت برنج و علف¬های هرز., پانزدهمين همايش ملي برنج،,

رسولی، الف.، امین پناه، ه., 16-14 شهريور1391، کرج، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد کرج، 4 ص, اثر مقادیر نیتروژن بر رقابت بین ارقام کلزا و جمعیت طبیعی علف¬های¬هرز آن., مجموعه مقالات دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات،,

جعفرزاده، الف.، امین پناه، ه. و شریفی، پ., 16-14 شهريور1391. ، کرج، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد کرج، 4 ص., اثر اثر مقادیر نیتروژن بر رقابت بین برنج و سوروف., مجموعه مقالات دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات،,

جعفرزاده، الف.، امین پناه، ه.، شریفی، پ. و جعفرزاده، م. ., 16-14 شهريور1391، کرج، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد کرج، 4 ص., اثر مقادیر نیتروژن و باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج., مجموعه مقالات دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات،,

احمدی، م.، امین پناه، ه. و سهرابی، ب., نباتات، 16-14 شهريور1391، کرج، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد کرج، 5 ص, اثر مقادیر مختلف آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه., مجموعه مقالات دوازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح,

شریفی، پ. و امین پناه، ه., 10-9 اسفند 1389.، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري, . ارزیابی برخی از ارقام برنج در مقابل واکنش به سرما در مرحله جوانه¬زنی., چهاردهمين همايش ملي برنج،,

امین پناه، ه.، سروش زاده، ع.، زند، ا. و مومنی، ع. ., 10-9 اسفند1389، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري., بررسی برخی ویژگی¬های مرفولوژیک و شاخص¬های رشد ارقام برنج (Oryza sativa L.) در رقابت با علف¬هرز سوروف .(Echinochloa crus-galli), چهاردهمين همايش ملي برنج،,

امین پناه، ه. . ., 10-9 اسفند1389، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري, مطالعه توانایی رقابتی دو رقم برنج با علف هرز سوروف در سطوح مختلف کود نیتروژنه با استفاده از سریهای جایگزینی., چهاردهمين همايش ملي برنج،,

امین پناه، ه.، شریفی، پ. و جوادی رهنمای حقیقت، م., 4-2 مرداد1389. ، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشکده علوم محيطي، صفحه 476., مطالعه توانایی رقابتی دو رقم برنج (Oryza sativa) دربرابر علف¬هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) با استفاده از سریهای جایگزینی., مجموعه مقالات يازدهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات،,

امین پناه، ه.، جوادی رهنمای حقیقت، م. و جاوید، ف., ، 29-27 بهمن1388. ، بابلسر، صفحه 608., بررسی غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در دانه لاین 843 و رقم خزر برنج در شرایط رقابت با علف¬هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)., مجموعه مقالات سومين کنگره علوم علف¬هاي¬هرز ايران,

- امین پناه، ه.، سروش زاده، ع.، زند، ا. و مومنی، ع. ., ، 29-27 بهمن1388، بابلسر، صفحه 255, بررسی زیست توده سوروف و کارایی کنترل آن در تداخل با رقم خزر و لاین 843 برنج در دزهای متفاوت علف¬کش بوتاکلر., مجموعه مقالات سومين کنگره علوم علف¬هاي¬هرز ايران.,

امین پناه، ه.، سروش زاده، ع.، زند، ا. و مومنی، ع. ., 29-27 بهمن1388، بابلسر، صفحه 612., بررسی نقش ارقام رقیب و غیر رقیب برنج (Oryza sativa L.) در کاهش غلظت مصرفی علف¬کش بوتاکلر I- عملکرد و اجزای عملکرد., مجموعه مقالات سومين کنگره علوم علف¬هاي¬هرز ايران ،,

جاوید، ف.، صادقی، م. و امین پناه، ه., دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شهر ري، آبان 1388., بررسی اثر تنش خشکی و کند کننده رشد کلرمکواتکلرید بر خصوصیات فیزیولوژیک و برخی صفات مرفولوژیک پنج ژنوتیپ بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) در شرایط آب و هوایی استان گیلان., اولين همايش ملي بحران آب در کشاورزي و منابع طبيعي،,

امین پناه، ه.، سروش زاده، ع.، زند، ا.، مومنی، ع. و محدثی، ع., دانشگاه آزاد اسلامي – واحد رشت، اسفند 1378., بررسی شاخص¬های رشد و روند پنجه¬زنی ارقام رقیب و غیر رقیب برنج (Oryza sativa L.) در دزهای مختلف علف¬کش ماچتی., اولين همايش ملي فناوري¬هاي نوين در کشاورزي و منابع طبيعي.,

امین پناه، ه.، سروش زاده، ع.، زند، ا.، مومنی، ع. و محدثی، ع. ., 6-3 شهريور، همدان1387، صفحه 33., بررسی میزان کاهش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج (Oryza sativa L.) در شرایط رقابت با سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) ., مجموعه مقالات هجدهمين کنگره گياهپزشکي ،,

سروش زاده، ع.، امین پناه، ه.، زند، ا.، مومنی، ع. و محدثی، ع. ., 30-27 مرداد1387، کرج، صفحه 31., بررسی شاخص¬های رشد برنج (Oryza sativa L.) موثر بر توانایی رقابت با علف¬هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.)., مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات،,

امین پناه، ه.، سروش زاده، ع.، زند، ا.، مومنی، ع. و محدثی، ع. ., 30-27 مرداد1387، کرج، صفحه 4 (شفاهي)., بررسی توانایی رقابتی ارقام برنج (Oryza sativa) دربرابر علف¬هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)., مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات،,

امین پناه، ه. و سروش زاده، ع. ., 5-3 شهريور1383، گيلان., بررسی تغییرات الگوی الکتروفورزی باندهای پروتئینی در گیاهچه برنج تحت تیمار نیترات کلسیم در شرایط شوری., هشتمين کنگره علوم زاعت و اصلاح نباتات،,

امین پناه، ه. و سروش زاده، ع., 5-3 شهريور1383.، گيلان, بررسی اثر نیترات کلسیم بر نسبت سدیم به پتاسیم در جوانه¬های برنج در شرایط شوری., هشتمين کنگره علوم زاعت و اصلاح نباتات،,

امین پناه، ه.، سروش زاده، ع و جلالی، م, 20-18 شهريور، مشهد, بررسی نیترات کلسیم بر الگوی کیفی باندهای پروتئینی در مرحله جوانه¬زنی برنج در شرایط شوری., سومين همايش ملي بيوتکنولوژي،.,

هاشم امین پناه
هاشم امین پناه

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^