دروس

نیمسال دوم ۹۶-۹۵

» اکولوژی سیستمهای زراعت مخلوط

نیمسال اول ۹۶-۹۵

» زراعت ارگانیک

» اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و علفهای هرز

ترم اول - 93

» اکولوژي گياهان زراعي

» مساله مخصوص

» سمينار

» علفهاي هرز و کنترل آنها ( رشته زراعت و فضاي سبز)

» فيزيولوژي علفهاي هرز و علفکش¬ها

زمینه های تدریس

هاشم امین پناه
هاشم امین پناه

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^