مقالات

2018

هاشم امین¬پناه، بیژن یعقوبی, کارایی برخی از علفکشها در کنترل پیزور (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla) در مزارع برنج شمال ایران, حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی), 32 (2), 2018,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


2017

پیمان شریفی، هاشم امین‌پناه و علی اکبر عبادی, گروهبندی ژنوتیپ‌های موتانت برنج (Oryza sativa L.) در شرایط تنش خشکی, مجله علوم زراعی ایران, 19(2), 2017,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


سجاد رضایی نوپاشانی و هاشم امین پناه, تأثیر تناوب محصولات مختلف با برنج در شرایط کاربرد نیتروژن و تقسیط آن بر رشد و عملکرد محصول., اکوفيزيولوژي گياهي, 9(31): 95-106, 2017, بقولات؛ تثبیت زیستی نیتروژن؛ تغذیه معدنی برنج؛ تناوب زراعی؛ مدیریت نیتروژن ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقالهسعید فیروزی، هاشم امین¬پناه، داریوش تفهمی واجارگاهی، مهران غلامی، سید بابک صلواتیان, بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه¬های چای¬سازی استان گیلان به روش دلفی., تحقيقات مهندسي سامانه‌ها و مکانيزاسيون کشاورزي, 18 (68):47-58., 2017, چای¬سازی، روش دلفی، فرآوری چای، عوامل، بهره¬وری

اکبر شیرزاد چناری، هاشم امین پناه و پیمان شریفی, امکان کاربرد علف¬کش در مزارع برنج تلقیح شده با ازتوباکتر کروکوکوم (Azotobacter chroococcum)., اکوفيزيولوژي گياهان زراعي, 1(41):211-228., 2017, باکتری¬های محرک رشد گیاه، بنسولفورونمتیل، پرتيلاکلر، علف¬هرز، کاهش عملکرد ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله2016

هاشم امین پناه و ابوذر عباسیان, اثر تناوب زراعی، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم و مقدار نیتروژن بر عملکرد برنج. ., مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي گرگان, 9(3): 211-230., 2016,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


میلاد جوادی، هاشم امین پناه, اثرات مصرف باکتری آزوسپریلوم لیپوفروم، محصول قبلی و مقدار مصرف نیتروژن بر رشد و عملکرد برنج در تنکابن. ., اکوفيزيولوژي گياهان زراعي, 2(38): 324-309., 2016,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


بیژن یعقوبی، اکبر یاسمی و هاشم امین پناه, اثرات گیاهسوزی باقیمانده برخی از علف‌کش‌های مورد استفاده در شالیزار بر شاهی و کاهو. ., دانش گياهپزشکي ايران, 47(1): 91-100., 2016,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


اله یار محمدی برسری، سعید فیروزی و هاشم امین پناه, اثرات زیست محیطی تولید هندوانه در استان گیلان به روش ارزیابی چرخه حیات., مهندسي بيوسيستم ايران., 47(1): 139-146., 2016,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


پیمان شریفی و هاشم امین پناه, ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط، پایداری و برخی از پارامترهای ژنتیکی در تعدادی از ارقام برنج., پژوهشهاي ژنتيک گياهي., 3 (2): 25-42., 2016,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


پیمان شریفی، هاشم امین پناه، ابوذر عباسیان، علی محدثی، و عرفانی, بررسی روابط بین صفات و ارزیابی پایداری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از روش بای‌پلات., تحقيقات غلات،, 6 (4): 411-421., 2016,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


مجتبی گورابجیری، سعید فیروزی و هاشم امین پناه, تحلیل عوامل ضایعات شکستگی برنج در استان گیلان, مهندسي بيوسيستم ايران, 47 (4): 747-760., 2016, شکستگی برنج، شلتوک، ضایعات، کارگاههای تبدیل شلتوک ادامه...
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله2015

Alireza dabbagh- Hashem Aminpanah- Seyed Mostafa Sadegh. ., Competition between rice (Oryza sativa L.) and barnyardgrass (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.) as affected by methanol foliar application., Anais da Academia Brasileira de Ciências (Annals of the Brazilian Academy of Sciences)., 87(2): 879-890, 2015,

Abolghasem Panahi, Hashem Aminpanah, Peyman Sharifi., Effect of Nitrogen, Bio-Fertilizer, and Silicon Application on Yield and Yield Components of Rice (Oryza sativa L.)., Philippine Journal of Crop Science, 40 (1): 76-81., 2015,

Abouzar Abbasian, Bahram Mirshekari, Mohammad Naghi Safarzade Vishekaei, Varahram Rashidi and Hashem Aminpanah., Foliar application of methanol influences on growth and yield of rice (Oryza sativa L.) under different barnyard grass (Echinochloa crus-galli) densities, IDESIA, 33(2): 69-75., 2015,

Faegheh Ranjbar-Moghaddam1, Hashem Aminpanah., Green bean (Phaseolus vulgaris L.) growth and yield as affected by chemical phosphorus fertilizer and phosphate bio-fertilizer., IDESIA,, 33(2): 77-85, 2015,

Talebipour N, Aminpanah H, Rabiee M, Effects of Rhizobium phaseoli strains and molybdenum foliar application on growth and yield of common bean (Phaseolus vulgaris L.)., Journal of Soil and Nature,, 8(1), 1-8., 2015,

2014

سید محمدرضا احمدی، برهان سهرابی،هاشم امین پناه, ): کاهش اثر سوء تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه با استفاده از سوپر جاذب, پژوهش های پنبه ایران, 2(2), 2014,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


Sayad H, Aminpanah H, Safarzad Vishekaei MN, Effects of irrigation regime, foliar application of chlormequat chloride on grain yield of two grain sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) cultivars. 12-, Journal of Soil and Nature, 7(2), 12-18., 2014,

Peyman Sharifi and Hashem Aminpanah., Study the genetic variation in some of faba bean genotypes using multivariate statistical techniques., Tropical Agriculture,, 91 (2): 87-97., 2014,

A. Abbasian, B. Mirshekari, M.N. Safarzadeh Vishekaei, V. Rashidi and H. Aminpanah., Foliar application of methanol influences growth and yield of rice (Oryza sativa) under different barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) densities, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science, 4 (2), 2014,

Hashem Aminpanah, Peyman Sharifi, Ali Mohaddesi, Abouzar Abbasian, and Milad Javadi, . . Rice grain yield and weed growth as affected by plant density and pretilachlor rate, Philippine Agricultural Scientist, 97(3), 2014,
دانلود فایل مقالهDownload


Hossein Zaker Esfahani, Hashem Aminpanah, Homayoon Darkhal gandomani., Effect of planting date and nitrogen rate on yield and quality of forage corn, Agriculture and Foresty (Poljoprivreda i sumarstvo),, 60(2), 2014,
دانلود فایل مقالهDownload


Amirhossain Shiranirad, Abozar Abbasian, Hashem Aminpanah ., Seed and yields of rapeseed (Brassica napus L.) culivars under irrigated and non- irrigated condititon, Journal of Animal and plant science, 23(1):, 2014,
دانلود فایل مقالهDownload


Hashem Aminpanah, Effects of crop density and reduced rates of pretilachlor on weed control and grain yield in rice., Romanian Agricultural Research, 31, 2014,
دانلود فایل مقالهDownload


2013

پیمان شریفی، نادیا کربلاوی، هاشم امین پناه،, مطالعه اثر تنش خشکی و کود سولفات پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.)., مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي., جلد چهارم، شماره چهارم، ص.84-67., 2013,

Hashem Aminpanah,Ali Sorooshzadeh, Eskandar Zand, and Ali Moumeni., Competitiveness of Rice (Oryza sativa L.) Cultivars against Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.) in Lowland Rice Fields, Thai Journal of Agricultural Science, 46(4), 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


Hashem Aminpanah,Ali Sorooshzadeh, Eskandar Zand, and Ali Moumeni. (4, Using More Competitive Cultivar against Barnyardgrass (Echinochloa crusgalli) to Reduce Herbicide Application Rate in Lowland Rice Fields., Thai Journal of Agricultural Science, 46, 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


Hashem Aminpanah, Farzaneh Rasouli, Saeed Firouzi, Peyman Sharifi, Mohammad Rabiee., Competitive Ability, Yield and Yield Components of Canola (Brassica napus L.) Cultivars as affected by nitrogen rate and weed competition, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (6), 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


Hashem Aminpanah, Effect of Nitrogen Rate on Seed Yield, Protein and Oil Content of Two Canola Cultivars., Acta agriculturae Slovenica, 101 (2):, 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


Hashem Aminpanah, Farzaneh Rasouli, and Saeed Firouzi.13, Effect of Nitrogen Rate on Competition between Canola (Brassica napus L.) Cultivars and Their Natural Weed Populations., Thai Journal of Agricultural Science, 45(4):, 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


Shiranirad A. H., Abouzar Abbasian, and Hashem Aminpanah, Saeed Firouzi., Evaluation of rapeseed (Brassica napus L.) cultivars for resistance against water deficit stress., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (2), 2013,
دانلود فایل مقالهDownload


2012

امین پناه، ه. و شریفی، پ . ., تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برنج (Oryza sativa L.) در شرایط رقابت با علف‌هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.)., توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي., سال سوم، شماره نهم. ص 105-120., 2012,

- ابوذر عباسیان، علی محدثی، هاشم امین¬پناه، سید مهدی سید قاسمی و مریم ابراهیمیان., ارزیابی ارقام برنج در تیمارهای مختلف آبیاری بر روی عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم برنج (Oryza sativa L.)., اکوفيزيولوژي گياهان زراعي, 4(1): 43-50., 2012,

Hashem Aminpanah, Grain Yield and Nutrient Uptake of Rice (Oryza sativa L.) Cultivars in Competition with Barnyardgrass [Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv, Philippine Agricultural Scientist, 95 (1), 2012, barnyardgrass, nutrient competition, nutrient uptake, rice ادامه...
دانلود فایل مقالهDownloadPeyman Sharifi, Mohammad Reza Safari Motlagh and Hashem Aminpanah., Diallel analysis for salinity tolerance in rice traits at germination stage, African Journal of Biotechnology, Vol. 11(14):, 2012,
دانلود فایل مقالهDownload


Hashem Aminpanah, Peyman Sharifi and Saeed Firouzi, Interference interactions of two species of Echinochloa genus with rice (Oryza sativa., Chilean Journal of Agricultural Research, 72(3), 2012, Echinochloa crus-galli, competitiveness, interference, Oryza sativa, Echinochloa oryzicola. ادامه...
دانلود فایل مقالهDownloadHashem Aminpanah, Competition between rice (Oryza sativa L.) and barnyardgrass (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.)) or rice barnyardgrass (Echinochloa oryzicola Vasing)., Romanian Agricultural Research, 29, 2012, Barnyardgrass; competitiveness; relative yield total; rice; rice barnyardgrass ادامه...
دانلود فایل مقالهDownload2011

امین پناه، ه., واکنش ارقام رقیب و غیر رقیب برنج (Oryza sativa L.)به تراکم¬های مختلف علف¬هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)., مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي., جلد چهارم، شماره چهارم، ص.84-67., 2011,

Hashem Aminpanah and Peyman Sharifi., Sequential path analysis for determination of relationships between yield-related characters with yield in rice (Oryza sativa L.)., African Journal of Agricultural Research, 6(28):, 2011,
دانلود فایل مقالهDownload


Hashem Aminpanah, and Milad Javadi., A replacement series evaluation of competition between rice (Oryza sativa L.) and rice barnyardgrass (Echinochloa oryzicola Vasing)., Scientific Research and Essays, 6(23), 2011, Competitiveness, rice, rice barnyardgrass, relative yield total ادامه...
دانلود فایل مقالهDownload2010

شریفی، پ و امین پناه، ه., تعیین عمل ژنها و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کیفیت تغذیه ای برنج., پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي،, سال دوم، شماره 5، ص. 1- 16., 2010,

امین پناه، ه. سروش زاده، ع. زند، ا. مومنی، ع. و محدثی، ع., مقایسه ارقام برنج (Oryza sativa) از نظر توانایی رقابتی دربرابر علف¬هرز سوروف (Echinochloa crus-galli)., پژوهش و سازندگي،, شماره 86، ص. 51-57., 2010,

2009

امین پناه، ه. سروش زاده، ع. زند، ا و مومنی، ع., بررسی ضریب استهلاک نور و ساختار کانوپی ارقام رقیب و غیر رقیب برنج (Oryza sativa L.) در رقابت با علف¬هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.)., مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي., جلد دوم، شماره سوم، ص.69-84., 2009,

2005

امین پناه، ه. و سروش زاده، ع. 1384., بررسی اثرکلسیم نیترات بر توزیع سدیم و پتاسیم در جوانه‌های برنج در شرایط شوری., مجله زيست شناسي ايران،, جلد 18، شماره 2، ص 92-100., 2005,

2004

امین پناه، ه. سروش زاده، ع و جلالی، م. ., . اثر نیترات کلسیم بر الگوی الکتروفورزی پروتئین¬ها و میزان پروتئین¬های محلول جوانه‌های برنج در شرایط شوری., مجله زيست شناسي ايران،, جلد 17، شماره 1، ص 11-23, 2004,

1988

هاشم امین‌پناه، پیمان شریفی و علی‌اکبر عبادی, ارزیابی پاسخ به تنش خشکی در برخی از لاین‌‌های موتانت برنج با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش, نشریه پژوهشهای زراعی ایران, 16(1), 1988,
دانلود فایل مقالهدانلود فایل مقاله


1985

A. Abbasian, B. Mirshekari, M.N. Safarzadeh Vishekaei, V. Rashidi and H. Aminpanah. 2015., .Effects of foliar application of methanol on yield and growth of rice (Oryza sativa cv. Shiroudi)., Romanian Agricultural Research, 1985,

ابوذر عباسیان- بهرام میرشکاری- محمدنقی صفرزاده- ورهام رشیدی- هاشم امین پناه., تاثیر سطوح مختلف متانول بر برخی از خصوصیات برنج رقم شیرودی در تراکمهای مختلف علف هرز سوروف., پذيرش در مجله اکوفيزيولوژي گياهان زراعي ( تبريز, 1985,

مقالات در Google scholar

هاشم امین پناه
هاشم امین پناه

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^