پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


1 - هاشم امین پناه. سعید فیروزی, 1393, تاثیر کاربرد آزتوباکتر و آزوسپریلوم بر میزان مصرف نیتروژن شیمیایی در مزارع برنج,

2 - هاشم امین پناه. ابوذر عباسیان, 1393, اثر محصول قبلی، مقدار نیتروژن و باکتری ازتوباکتر بر عملکرد برنج,

طرح پژوهشی پایان یافته

1 - هاشم امین پناه، ابوذر عباسیان, اثر کشت گیاهان خانواده لگوم و استفاده از ازتوباکتر بر میزان مصرف کود شیمیایی نیتروژن در برنج,

2 - پپیمان شریفی. هاشم امین پناه. محمد نقی صفرزاده, 1392, ارزیابی برخی ژنوتیپ¬های باقلا در تاریخ¬های کاشت مختلف در استان گیلان,

3 - یمان شریفی . هاشم امین پناه, 1390, ارزیابی واکنش برخی از ارقام برنج در مقابل واکنش به سرما در مرحله جوانه¬زنی,

4 - خهاشم امین پناه. پیمان شریفی. هاشم امین پناه, 1392, اثر سطوح علف¬کش پرتیلاکلر و تراکم بوته بر رقابت بین دو رقم برنج (Oryza sativa) و جمعیت طبیعی علف¬های هرز آن".,

5 - هاشم امین پناه, 1389, : "مطالعه توانایی رقابتی دو رقم برنج با علف هرز سوروف در سطوح مختلف کود نیتروژنه با استفاده از سریهای جایگزینی,

هاشم امین پناه
هاشم امین پناه

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^