پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

- نوشین پاداش هوشیار, اثر فاصله بین ردیف بر عملکرد دو ژنوتیپ نخود فرنگی,

- فرزانه رسولی, اثر تاریخ کاشت، تراکم بوته و مدیریت علف¬های هرز بر عملکرد لوبیا (توده محلی گیلان),

- عرفان محسنی, اثر آرایش کاشت و مدیریت علف¬های هرز بر رشد و عملکرد برنج (رقم هاشمی),

- علی صدیقی کیاسری, اثر کاربرد باکتری آزوسپریلوم لیپوفروم و مدیریت علف¬های هرز بر رشد و عملکرد برنج (رقم هاشمی),

- اکبرشیرزاد چناری, اثر کاربرد باکتری ازتوباکتر کروکوکوم و مدیریت علف¬های هرز بر رشد و عملکرد برنج (رقم هاشمی),

- سید محمودرضا موسوی, اثر تاریخ نشاکاری و فاصله کاشت بر عملکرد کمی وکیفی توتون نر عقیم NC100 در استان گیلان,

- محمود نقش پور, اثر ترکیبات شیمیایی بازدارنده رشد جوانه های جانبی بر عملکرد کمی وکیفی توتون نر عقیم NC100 گرمخانه ای,

- فرزانه اسدالهی شریفی, اثر طول دوره غرقاب بر کارایی برخی از علفکشهای شالیزار,

- صفا یعقوبی, اثر فاصله بین ردیف بر توانایی رقابتی ارقام گندم دربرابر علف¬های هرز در شرایط دیم,

- مجتبی جیردهی, ارزیابی واکنش ارقام و لاین¬های موتانت برنج به تنش خشکی انتهای فصل,

- میلاد جوادی رهنمای حقیقت, اثر مقدار بذر مصرفی و برخی علف¬کشها بر رشد و عملکرد برنج در کشت مستقیم,

- آرمینه پور قربانی کسمائی, بررسی کارایی برخی علف¬کش¬های برنج در کنترل علف هرز مهاجم پیزور,

- رضا سلحشور ندامانی, اثر مقدار بذر مصرفی بر کارایی برخی علف¬کش¬ها در کشت مستقیم برنج,

- رنجبر مقدم کلاچاهی، ف, . 1393., اثر کود سوپر فسفات تریپل و کود زیستی فسفره بر عملکرد لوبیا سبز در رشت.,

- مشتاق. س., 1393., اثر مقادیر فسفر و محلول¬پاشی آهن بر عملکرد لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.),

- رضای نوپاشانی، س., 1393., اثر محصول قبلی، مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد برنج رقم هاشمی,

- طهمورثی، م., 1393, . اثر مقدار فسفر و کود زیستی حاوی باکتری¬های حل کننده فسفات بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (توده محلی گیلان),

- طالبی پور، ن., 1393., اثر مقدار مولیبدن و کاربرد سویه¬های مختلف باکتری ریزوبیوم بر عملکرد لوبیا (توده محلی گیلان),

- سیامک طهماسبی فکجور, 1392, اثر ازتوباکتر و آزوسپریلوم و محلول پاشی آهن بر عملکرد لوبیا در مازندران.,

- قنبرزاده، م., 1392., تاثیر مقادیر مختلف کود فسفر، کود زیستی نیتراژین و باکتری ریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا,

- رنجبر، ع., 1392, . اثر مقدار سیلیس و زمان مصرف نیتروکسین بر عملکرد برنج,

- دباغ رضائیه. ع., 1391., تاثیر محلول¬پاشی متانول بر رقابت بین دو رقم برنج و سوروف,

- صیاد. ه., 1391, اثر کلرمکوات کلرید (سایکوسل) بر عملکرد دو رقم سورگوم در رژیم¬های مختلف آبیاری,

- - صیادی، غ, 1391, تأثیر نیتروژن و باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر رقابت بین برنج و جمعیت طبیعی علف های هرز آن.,

- جعفر زاده، الف, 1391, اثر نیتروژن و باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر رقابت بین برنج و سوروف.,

- احمدی، م. ر., 1391, اثر سوپر جاذب ((A200 و تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه.,

هاشم امین پناه
هاشم امین پناه

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^